znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Zespół TIMSS

Badanie TIMSS 2019 realizują członkowie Zespołu Badań Międzynarodowych
przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

dr MICHAŁ SITEK

Krajowy Koordynator Badania TIMSS 2019

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Central European University. Uczestnik Międzynarodowej Szkoły Letniej Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Fundacji im. Stefana Batorego (1996, 1997, 1998). W latach 1999-2004 ekspert Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. W 2003 r. visiting scholar na Uniwersytecie Columbia (Nowy Jork). Specjalizuje się w badaniach edukacyjnych, analizach instytucjonalnych oraz badaniach polityk publicznych. Autor publikacji dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. W latach 2009-2016 zastępca dyrektora do spraw badawczych i wdrożeń Instytutu Badań Edukacyjnych oraz członek Rady Programowej projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Członek polskiego zespołu badania OECD PISA, koordynator badania TEDS-M 2008 w Polsce. Obecnie kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych, Krajowy Koordynator Badania PIAAC 2022 oraz kierownik projektu Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych.

JOANNA KAŹMIERCZAK

Zastępca Krajowego Koordynatora Badania TIMSS 2019

Absolwentka Wydziału Filologicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związana z edukacją na styku dydaktyki i zarządzania. Kierowała szkołą językową oraz organizowała szkolenia pracownikom znanej korporacji. W latach 2007-2009 koordynator projektu finansowanego ze środków EFS „Warszawscy nauczyciele w Europie”. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu badaniami międzynarodowymi i krajowymi. Koordynator badań IBE – „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”, dwie edycje w latach 2011 i 2012, oraz kilku innych badań przeprowadzanych w szkołach na różnych etapach edukacyjnych. W latach 2013-2014 uczestniczyła z ramienia IBE w spotkaniach KeyCoNet – europejskiej sieci instytucji edukacyjnych prowadzonej przez European Schoolnet i zajmującej się analizą inicjatyw dotyczących realizacji działań związanych z rozwojem kompetencji kluczowych u uczniów na różnych etapach edukacyjnych w krajach UE. Współautorka raportu wydanego we wrześniu 2014 roku przez European Schoolnet z siedzibą w Brukseli, dotyczącego prowadzonej przez IBE „Bazy dobrych praktyk” oraz wprowadzania kompetencji kluczowych do polskiej praktyki szkolnej. Brała udział w pracy zespołów badawczych TIMSS 2015 i 2019, PIRLS 2016 oraz PISA 2018. Od roku 2018 kierownik badania PIRLS 2021 i PISA 2022. W obydwu badaniach odpowiedzialna głównie za zarządzanie projektami i zespołem badawczym, sprawozdawczość, kontakty z międzynarodowymi konsorcjami realizującym badania i przygotowanie narzędzi badawczych. Entuzjastka edukacji rozbudzającej wyobraźnię i umiejętność samodzielnego myślenia.

Andrzej Wichrowski

Kierownik ds. przetwarzania danych TIMSS 2019

Absolwent wydziału psychologii SWPS, gdzie przez rok studiował także socjologię. W latach 2008-2010 w Ipsos uczestniczył w procesach dotyczących przetwarzania danych – przygotowywanie skryptów, wprowadzanie danych z ankiet papierowych, czyszczenie zbiorów, przygotowywanie tabel, wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych. Współpracował między innymi z Deloitte, EEI Market Research, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy zarówno analizując dane, jak i konsultując plany badawcze. Stanowisko krajowego kierownika przetwarzania danych w badaniu TIMSS 2019 to jego drugie spotkanie z Instytutem Badań Edukacyjnych. Wcześniej, w latach 2013-2015 w Zespole Badań Nauczycieli pracował przy badaniu międzynarodowym TALIS 2013, a także przy badaniach krajowych Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach oraz Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności. Poza badaniami społecznymi zajmuje się psychoterapią w nurcie egzystencjalnym i ericksonowskim: prowadzi prywatną praktykę w Warszawie.

Marcin Karpiński

ekspert dziedzinowy

Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Gdańskim (1977). Wykładowca dydaktyki matematyki w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor programów nauczania matematyki, podręczników i zbiorów zadań dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. W 2001 roku członek zespołu opracowującego podstawę programową matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. W roku 2008 członek zespołu przygotowującego nowa podstawę programową matematyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Członek polskich zespołów międzynarodowych badań PISA i TIMSS. Redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole” (2004-2017). Visiting Fellow w School of Education The University of Nottingham (2015).

Dominik Marszał

ekspert dziedzinowy

Nauczyciel przyrody i geografii w szkole podstawowej, absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Z Instytutem Badań Edukacyjnych współpracuje od 2009 roku, biorąc udział w pracach związanych z polskimi i międzynarodowymi badaniami edukacyjnymi (TIMSS, K3 i K5, Laboratorium Myślenia). Był odpowiedzialny zarówno za tworzenie narzędzi pomiaru, jak i analizowanie wyników badań – w kontekście analizy umiejętności rozumowania naukowego i odniesienia wyników do realiów szkolnych. Obszarem jego szczególnych zainteresowań jest nauczanie treści przyrodniczych na wczesnych etapach edukacji. Autor lub współautor różnorodnych materiałów edukacyjnych: podręczników, zeszytów ćwiczeń, scenariuszy zajęć, materiałów interaktywnych i gier edukacyjnych (m.in. Nowa Era, MAC Edukacja, Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Ministerstwo Gospodarki). Autor wielu artykułów (publikowanych w czasopismach takich jak np. Geografia w szkole, Biologia w szkole, Dyrektor szkoły, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa).

dr ELŻBIETA BARBARA OSTROWSKA

ekspert dziedzinowy

Członkini Zespołu Badań Międzynarodowych w IBE. Ekspertka z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz adaptacji narzędzi badawczych w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Biolożka, absolwentka Wydziału Biologii UW. Doktor nauk przyrodniczych (1991). W latach 2002-2013 sekretarz naukowy Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) prowadzonego w Polsce przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2008 – 2010 współautorka założeń oraz realizatorka projektu „Polska PISA – Spójność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i szanse rozwojowe: Oddziaływanie pomiaru edukacyjnego na system edukacji. Opracowanie formuły oceniania, która sprzyja rozwojowi złożonych umiejętności”, dotyczącego tworzenia nowatorskich narzędzi dydaktycznych do pomiaru umiejętności uczniów. W latach 2009 -2015 Lider Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych (PPP) w IBE. Współautorka założeń wieloletniego ogólnopolskiego badania sprawdzającego umiejętności przyrodnicze uczniów – Laboratorium Myślenia oraz innych badań realizowanych przez Zespół PPP. Propagatorka kształtowania umiejętności rozumowania naukowego i metody badawczej wśród uczniów. W latach 2014-2020 Krajowy kierownik badania PISA. Od 2016 roku Kierownik organizacyjny Olimpiady Biologicznej w Polsce. Autorka licznych opracowań dydaktycznych, artykułów naukowych czy poradników dla nauczycieli oraz wystąpień na wielu polskich i międzynarodowych seminariach i konferencjach.

Małgorzata Zambrowska

ekspert dziedzinowy

W Instytucie Badań Edukacyjnych razem z zespołem Pracowni Matematyki prowadziła liczne, ogólnopolskie badania dotyczące nauczania matematyki oraz diagnozy umiejętności uczniów. Autorka artykułów i książek dotyczących nauczania matematyki. Od wielu lat w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ Edukacja, Kultura, Sport prowadzi działania propagujące wykorzystanie gier logicznych i planszowych w nauczaniu matematyki oraz organizuje największy w Polsce festiwal gier planszowych. Ma doświadczenie w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Jest doktorantką w Akademii Pedagogiki Specjalnej.