znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://pirls.ibe.edu.pl/

Instytut Badań Edukacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pirls.ibe.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych (pracujemy nad ich uzupełnieniem).
 • Niektóre pliki tekstowe (PDF) w formie załączników nie są dostępne. 
 • Niektóre podstrony portalu nie są w pełni nawigowane z pomocą klawiatury.
 • Część filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych (większość nowych filmów posiada już napisy). 
 • Na stronie publikowane są pliki zredagowane przez podmioty trzecie, które mogą być niedostępne.
 • W niektórych przypadkach fokus nie jest wyraźnie widoczny. Pracujemy nad poprawą tej niedogodności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Orszulak, t.orszulak@ibe.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 241 71 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych

Adres

 • województwo mazowieckie
 • Warszawa
 • Górczewska 8
 • 01-180 Warszawa

Dogodny dojazd do siedziby Instytutu na Górczewskiej 8:

 • linią metra M2 do stacji Młynów, 650 m w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,
 • liniami autobusowymi 136, 171, 190 do przystanku Płocka-Szpital, ok. 300 metrów w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,
 • liniami autobusowymi 103 i 106 z przystanku Płocka-Szpital (na ul. Płockiej), ok 400 m w kierunku wschodnim,
 • liniami tramwajowymi 13, 20, 23, 24, 26 z przystanku Młynarska, ok 300 m w kierunku zachodnim.

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu oraz z tyłu budynku. Na teren Instytutu można wjechać przez bramę. Brama otwierana jest automatycznie po uprzednim kontakcie z recepcją przez domofon umieszczony przy bramie od ulicy Tyszkiewicza. Można zadzwonić do pracownika recepcji na numer +48 22 24 17 100 z prośbą o otwarcie bramy na dzieciniec. Osoba pracująca na recepcji wskaże miejsce do zaparkowania przed wejściem do Instytutu.
  Dodatkowo przed bramą wjazdową przy ul. Tyszkiewicza są dostępne dwa miejsca oznaczone “kopertą”. Miejsca poza terenem Instytutu należą do strefy płatnego parkowania.

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku:

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej. Na wprost od furtki prowadzi szeroki chodnik do wejścia do budynku przez klatkę B. Przy furtce znajduje się domofon na wysokości 130 cm. Wejście do budynku jest oddalone od furtki o ok. 40 m w linii prostej. Do drzwi wejściowych prowadzi niska pochylnia od lewej strony, a od prawej pojedynczy schodek. Wzdłuż pochylni dostępna jest poręcz.
 • Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon na wysokości 150 cm. Należy wywołać na nim recepcję (numer 1). Należy poprosić pracownika recepcji o ewentualną pomoc w uruchomieniu platformy przyschodowej znajdującej się za drzwiami wejściowymi.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga siły.
 • Drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Przestrzeń za wejściem:

 • Na wprost od wejścia znajdują się schody po lewej stronie, kierujące w górę na parter oraz po prawej stronie kierujące w dół do pomieszczeń piwnicznych. 
 • Po lewej stronie schodów kierujących na parter znajduje się platforma przyschodowa. Pracownik recepcji pomoże uruchomić platformę. 
 • Poręcz znajduje się po prawej stronie schodów. Wychodząc z klatki schodowej, dostajemy się do głównego hallu, gdzie na wprost znajduje się recepcja. 
 • Po prawej stronie od recepcji znajduje się wnęka z toaletami. Środkowe drzwi prowadzą do toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 3 metrów.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.
 • Budynek nie posiada dźwigów osobowych, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Toaleta

 • Dostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od recepcji, we wnęce.
 • Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.
 • Dostępne toalety znajdują się też na kondygnacji 1 oraz 2 budynku w klatce B

Siedziba na ul. Nowogrodzkiej

Adres

 • województwo mazowieckie
 • Warszawa
 • Nowogrodzka 47A
 • 00-695 Warszawa

Parking

 • Goście Instytutu mogą skorzystać z miejsc płatnego parkowania dostępnych na ulicy Nowogrodzkiej.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą drzwi otwierane lub obrotowe.
 • Aby wjechać wózkiem, należy poprosić ochronę / recepcję budynku o otworzenie obu skrzydeł drzwi.
 • Na 6 piętro, gdzie mieści się biuro Instytutu, można wjechać windą.

Toaleta

W budynku znajduje się częściowo dostępna toaleta.

Pies asystujący

Do Instytutu możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM w siedzibie. Osoby, które potrzebują skorzystać z tej usługi, powinny zgłosić tę potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Aplikacje mobilne

brak

Instytut Badań Edukacyjnych jest przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami. Wierzymy, że wszyscy mamy równe i pełne prawo do edukacji. W naszych działaniach to prawo realizujemy każdego dnia. Jesteśmy dla Ciebie dostępni.