znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Klauzula informacyjna dla uczestników badania PIRLS 2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), zwanym dalej RODO Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu PIRLS 2021 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych:
  Dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, płeć, nazwa szkoły, oznaczenie oddziału klasowego, informacja o braku możliwości udziału w badaniu, np. ze względu na brak znajomości języka polskiego lub ze względu na niepełnosprawność – jeśli dotyczy) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, której uczniem/uczennicą jest Państwa dziecko.
 4. Cel i podstawa przetwarzania:
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego PIRLS 2021
  1) dane, o których mowa w pkt. 3, przetwarzane będą w celu przekazania informacji oraz pozyskania zgody na udział dziecka w badaniu, oraz w celach udokumentowania przebiegu badania, kontroli – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzane jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  2) w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu, oprócz danych wskazanych w pkt. a) będziemy przetwarzać:
  a) w celach naukowych i badawczych – odpowiedzi uczniów na pytania ankietowe zgromadzone w trakcie badania terenowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzane jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  b) dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych zawarte w formularzu zgody na badanie (imię i nazwisko), będziemy przetwarzać w celu wykazania udzielenia zgody na udział w badaniu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. uzasadniany interes, który polega na ochronie swoich praw.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację ucznia będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z danym uczniem. Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu), bez ograniczeń czasowych. Dane zawarte w formularzu zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 6. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z.o.o., odpowiedzialnej za realizację badania w szkole, która będzie przetwarzała dane najpóźniej do 31 czerwca 2021 r.
  Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania ankietowe i pytania testowe zostaną przekazane Konsorcjum realizującemu międzynarodowy projekt badawczy PIRLS 2021. Konsorcjum kieruje Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia, które jest współadministratorem danych zanonimizowanych. Kontakt ze współadministratorem możliwy jest pod adresem Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia; telefonicznie: +31 20 625 3625; przy użyciu poczty elektronicznej: secretariat@iea.nl
 7. Prawa osób fizycznych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.